Bij Donkiz gebruiken we onze eigen cookies om onze service te verbeteren en zo kunnen onze users ingelogd blijven. Als je wil blijven 'surfen' op Donkiz, nemen wij aan dat je het eens bent met het gebruik van de cookies. Voor meer informatie >>
 

Home


Gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is de voorwaarden te bepalen onder dewelke SIGHT'UP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 51.000,00 euro, met maatschappelijke zetel gevestigd te 104 route du Rapoux, 38690 Torchefelon-France, ingeschreven in het handelsregister van Bourgoin-Jallieu onder het nummer 429 185 192, een Service ter beschikking stelt van de Gebruiker voor het raadplegen van zoekertjes op Donkiz.be: (de ""Service"").
Door gebruik te maken van de Service, aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn per 29/09/2007. Genoemde Gebruiksvoorwaarden kunnen periodiek worden aangepast naarmate wijzigingen worden aangebracht aan de Service die via de website wordt geboden. Wij bevelen aan dat u deze pagina regelmatig bezoekt om kennis te nemen van de eventueel bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden, aangezien deze voor u wettelijk bindend zijn. Het gebruik van de Service na het online plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden geldt als aanvaarding van genoemde bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden. De woorden ""U"" en ""Gebruiker"" worden in deze “Gebruiksvoorwaarden” onverschillig gebruikt om te verwijzen naar personen en/of entiteiten die gebruik maken van de Service, ongeacht de reden die hen hiertoe motiveert. Indien u niet akkoord gaat of in de toekomst niet akkoord zou gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de Service te staken.

Omschrijving van de Service en inhoud van de zoekertjes

Donkiz.be is een zoekmachine. De geboden Service bestaat bijgevolg uit het zoeken naar en weergeven van zoekertjes in overeenstemming met de door de Gebruiker uitgevoerde zoekopdracht. Dit gebeurt op basis van een zoek- en indexeermechanisme. De door de Service geboden resultaten mogen niet als exhaustief worden beschouwd ten aanzien van de categorie producten of diensten waarin wordt gezocht.

De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Donkiz.be geen controle heeft over de inhoud van de gepubliceerde zoekertjes, noch over de sites waarnaar wordt verwezen, en dat de rol van Donkiz.be zich beperkt tot het selecteren van zoekertjes op basis van hun relevantie in het licht van de ingevoerde zoekopdracht. Bijgevolg draagt Donkiz.be geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de in de zoekresultaten opgenomen zoekertjes, noch met betrekking tot enige hieraan gekoppelde websites en hypertext links. Donkiz.be heeft bijgevolg absoluut geen enkele controle over en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor:

(i) de kwaliteit, conformiteit met de aanbieding of met de wettelijke eisen of geschiktheid van de via de zoekertjes aangeboden producten en diensten;
(ii) de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, actualiteit of het legale karakter van de informatie met betrekking tot de via de zoekertjes aangeboden producten en diensten of met betrekking tot de identificatie van de adverteerder;

U kunt frauduleuze of misleidende zoekertjes, alsook advertenties die verwijzen naar websites met een illegale inhoud of met een inhoud die als ongepast of aanstootgevend kan worden bestempeld, melden door ons rechtstreeks te contacteren via e-mail.
De schrapping van een dubieus zoekertje uit de zoekresultaten of het blokkeren van de toegang tot de betreffende website zal, in de mate dat dit technisch mogelijk is, in ieder geval uitsluitend gebeuren naar goeddunken van Donkiz. Donkiz is in dit verband in geen geval verplicht gevolg te geven aan het verzoek van de Gebruiker van de Service.

Aansprakelijkheid

De content die via Donkiz toegankelijk is, wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectieve partijen opgesteld en gepubliceerd. SIGHT'UP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid van uittreksels en van de content van de bronnen waarnaar wordt verwezen. SIGHT'UP is in dit opzicht slechts een faciliterende instantie. De Gebruiker neemt er nota van en aanvaardt dat SIGHT'UP in geen geval tussenkomt in transacties tussen kopers en verkopers. SIGHT'UP draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, de zekerheid of het legale karakter van de weergegeven informatie, de waarachtigheid of nauwkeurigheid van de aangehaalde uittreksels, het vermogen van de verkopers om de aangeboden eigendommen of diensten te verkopen, of het vermogen van de kopers om de eigendommen of diensten te betalen. Niettegenstaande het bovenstaande, behoudt SIGHT'UP zich het recht voor om eenvoudigweg, en zonder opgaaf van reden, content te weigeren waarvan de aard, de tekst of presentatie in strijd lijkt te zijn met de morele standaarden of de commerciële belangen van het bedrijf.

Beperkte aansprakelijkheid

SIGHT'UP zal alle voorhanden zijnde middelen aanwenden om de Service in een operationele staat te houden.
Dit is evenwel slechts een inspanningsverbintenis en SIGHT'UP biedt geen enkele garantie dat de operaties en/of de Service ononderbroken zullen worden aangeboden. SIGHT'UP kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke storingen of schade (kosten, winstderving, gegevensverlies, rechtstreekse schade of gevolgschade) die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Service door de Gebruiker, noch voor de onmogelijkheid om van de Service gebruik te maken. SIGHT'UP kan niet aansprakelijk worden gesteld, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor transacties die onder de algemene regels van het Frans Burgerlijk Wetboek vallen ( art. 1641 en volgende).

Overige bepalingen

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.
In geval van betwisting met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van een bepaling ervan of indien de partijen niet tot een minnelijke schikking kunnen komen, zijn enkel de rechtbanken van Bourgoin-Jallieu bevoegd.